Български Francais

Покана за Общо събрание на сдружение Алианс франсез Варна - 13 март 2020

03.03.2020

П О К А Н А
Информираме Ви, че Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „АЛИАНС ФРАНСЕЗ” гр.Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на сдружението на 13 март 2020. от 15 часа на ул. Преслав 69 (вход през ул. Асен Златаров, през паркинга на Експресбанк), при следния дневен ред:

1. Отчетен Финансов Доклад на Управителния Съвет за изминалия период, от последното заседание на ОС на Сдружение Алианс Франсез – гр. Варна, до момента.
2. Отчетен Доклад за Културната Дейност на Управителен Съвет, за изминалия период, от последното заседание на ОС на Сдружение Алианс Франсез – гр. Варна, до момента.
3. Освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността им за изминалия период, от последното заседание на ОС на Сдружение Алианс Франсез – гр. Варна, до момента.
4. Избор на нов Управителен съвет, поради изтичане на мандата на настоящия УС, както и избор на Председател на УС.
5. Прекратяване дейността на Европейски Диалог 2007 ЕООД с ЕИК 103840740, започване производство по ликвидация на дружеството, назначаване на ликвидатор и определяне срок на ликвидацията.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

Назад

Agenda - Календар