Мрежата "Алианс Франсез"

Структура

Мрежата на Aлианс Франсез в света наброява 968 сдружения Алианс Франсез, разположени в 135 страни, обучаващи над 490 000 курсиста на година.

 

Органи на сдружението са Общото събрание и Управителен съвет.

 

Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се състои от всички негови членове, които избират членовете на Управителния съвет.

 

На местна почва в България Алианс Франсез съществуват в градовете Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград, Плевен и Казанлък.

Харта на Алианс франсез

Увод

Алианс Франсез е международно движение създадено през 1883 г., независимо от политика и религия и имащо като основна своя цел разпространението на френския език по света, организиране на културни мероприятия, обединяване в чужбина приятелите на Франция и развиване познание и вкус към франкофонските култури.
Алианс Франсез се стреми чрез диалога между културите към едно по-добро разбирателство между народите и към дух на сътрудничество и взаимно уважение между тях.
Това движение обединява действащите Алианси по света и Фондацията Алианс франсез.

Глава I: Организация на Френските Алианси

Член 1:Френските Алианси са автономни организации с нестопанска цел ,дейсващи по законите на местното управление, но вписващи се в едно международно движение, което се позовава на идеалите и принципите, гарант за които е Фондацията Алианс франсез. Те се ръководят от доброволци в приемния град или страна. Тяхната мисия е да предлагат на своите членове: -курсове по общ или специфичен френски, а в случай на нужда и с оглед на идеята за запазване на многоезичието-курсове на езика или езиците на приемната страна. -културни дейности и документални материали, посветени на Франция и франкофонските страни, но също и мероприятия в рамките на междукултурния обмен, които отдават внимание и на местната култура. #1.Освен тези основни дейности, един Алианс в чужбина, желаейки го, може да бъде връзка за мероприятията, които осъществява Посолството на Францияв съответната страна/междууниверситетски обмен, обучение, организиране на спектакли и др./ в рамките на спогодба за сътрудничество. #2.Френските Алианси във Франция се посвещават изключително на запознаване с френски език и култура на чужденци, които живеят в страната. Те също са автономни, подобно на Алиансите в чужбина, но имат юридическата и финансова отговорност за цялата своя дейност.

Член 2: Един Алианс е признат за такъв единствено след предоставяне на подробно досие, показващо условията на неговата бъдеща дейност и след одобрение на устава му от страна на Административния комитет на Фондацията, единствен в състояние да даде или оттегли депозираната марка според правните национални и международни разпоредби по този въпрос. #1.Фондацията си запазва правото да постави под въпрос това признаване, когато дейностите на един Алианс са преустановени или не отговарят на изискванията за качество или когато дейността му не отговаря на принципите на движението, дефинирани в статута му или когато дейността му може да навреди на имиджа на движението. #2.Организации, които по различни причини не предлагат курсове по френски език или редовни културни дейности, но въпреки това биха желали да се впишат в международната общност Алианс франсез, биха могли да се присъединят към общността под специфично наименование за дадена страна/кръг, приятелски клуб или подобни/. #3. Срещу извесни гаранции за качество на обучението по френски език , един търговски или университетски езиков център би могъл да се споразумее за сътрудничество с Алианс франсез в дадена страна, за да бъде признат като асоцииран член.

Член 3. Всеки Френски алианс се управлява от съвет, избран на Общо събрание и съставен, за предпочитане, от представителни личности на гражданското общество, способни да подпомагат развитието и влиятелността на институцията, както и от членове, които биха могли да допринесат със специфични компетенции в сферата на правото, културата или управлението. Мандатът на членовете на Управителния съвет е фиксиран по време и може да се подновява до два пъти. #1.Членовете на Управителния съвет на всеки Алианс са законно и морално отговорни за асоциацията. Те единствено имат право да подписват ангажименти/за наемане на служители, договори, покупка на недвижими собствености/ от името на асоциацията. #2.Членовете на Управителния съвет не могат да получават възнаграждение от страна на Алианса, който управляват, нито за услуги, предоставени в сферата на професионалните им компетенции или за такива, оформени чрез договор или вътрешно споразумение.

Член 4.Когато положението на един Алианс извън Франция го налага или асоциацията го желае, кадри или финансови средства биха могли да бъдат предоставени от Франция в рамките на договор за сътрудничество. И по-специално лица с делегирани права биха могли да поемат функциите на директор, директор на курсове , аниматор на културни дейности , педагогически съветник или документалист. Тези служители получават удостоверение за двойно командироване-от Министерството на външните работи и от Фондацията, в което се уточняват техните права, задължения и отговорности по отношение на Управителния съвет, службите на Посолството на Франция и Ген.представител на Алианс франсез. Желателно е това писмо да бъде одобрено, дори заверено от Председателя на Управителния съвет на съответния Алианс. #1. Директорът на всеки Алианс изготвя, с помощта на членовете на съвета, план за дейностите на сдружението в рамките на определен бюджет. След одобрение на плана на Управителен съвет, той започва работа по изпълнението му и поема делегираните му от Председателя отговорности за ефективно осъществяване на тези дейности. Той обаче не може сам да взема решения, касаещи финанси, имидж или бъдещето на Алианса, които трябва да бъдат обсъдени с Управителния съвет и приети от него. #2. Директорът се отчита за своята дейност на Председателя и на Управителния съвет, а също и на Ген.представител/чл.8/, който е негов посредник по отношение на Фондацията и службите на Посолството на Франция. Ако няма Ген.представител, Директорът е в пряк контакт с Посолството и Фондацията относно всичко, касаещо френската страна.
Освен за административната, педагогическа и културна дейности, които са пряко в отговорностите му, Директорът спомага и за осъществяване на мероприятия в мрежата на Алиансите в съответната страна, според специфичния си опит и знания.
Той изготвя, съвместно с Управителния съвет и културната служба на Посолството споразумение за сътрудничество, което поставя определени цели и съвместни педагогически и културни дейности. След обсъждането му от страна на Министерството на външните работи и Фондацията/евентуално и други засегнати страни/, то се подписва от Председателя на местния Алианс и от Посланика на Франция.

Член 5. Няколко Алианса, осъществяващи дейността си в една и съща страна, могат да решат да съставят заедно Федерация/асоциативен организъм, подчинен на местен устав и разполагащ с Управителен съвет/ или Конференция на Председателите/по-гъвкава за координиране структура, без определен устав/ с цел : -да развиват дух на солидарност между Алиансите/включително и чрез възможност за членски внос или обединяване на фондовете/, -да участват в дейности за координиране, анимиране и обучение, предложени от Ген.представител, който в някои случаи може да изпълнява и функции на Ген.секретар на Фондацията или Конференцията на Председателите, -да се застъпват при нужда в полза на даден Алианс пред местните власти, -да развиват по принцип съгласуване на дейностите между Алиансите и да им придават стойност.

Глава 2: Фондация Алианс Франсез

Член 6: Фондацията Алианс Франсез е историческия приемник, под формата на фондация, на асоциация със същото име, основана в Париж през 1883 г. Тя е основана по силата на декрет от 23 юли 2007 г. и призната за работеща в обществена полза. Нейната основна роля е да координира мрежата от Френски алианси по света, давайки им подкрепа и съвети в педагогическата, административната и управленческата дейност. Тя популяризира педагогическите инициативи на Френските алианси във Франция и чужбина.

Член 7:С оглед на водещите си функции по отношение на мрежата от Алианси, Фондацията е призвана да: -изработва и предлага основните линии на международното движение; -да следи за спазването на единството от идеали и цели в цялата мрежа и в съгласие с местни специфичности: -да подпомага осъществяването и качеството на дейностите в мрежата.
За да изпълнява тези свои функции, тя има следните задачи: -да признае законноста на вече учредените Алианси и тези, които предвиждат да го направят, от една страна чрез одобрение на уставите им, от друга-чрез подписване на рамков договор съвместно с Министерството на външните работи, който определя характера и формата на подкрепа, осигурена от Министерството за Фондацията и Алиансите извън Франция; -да изработи общи критерии, от които да се възползват Ген.представители в отчетностите си; -да осъществява връзки с френски, европейски и международни институции и с фирми, за да усатанови партнорство от общ интерес за членовете в мрежата; -да осигури стажове за обучение в Париж или съветнически мисии в чужбина; -да организира регионални работни срещи за Председателите на Алиансите, на Ген.представители и Директорите, на които да се определят насоките за развитие и координиране педагогическите и културни програми; -да участва в направената от М-вото на външните работи селекция за Директори на Алианси и да ревизира редовно разпределението на длъжностите , а също и проекти за недвижима собственост, насочени от Алиансите към М-вото за финансова помощ.

Член 8.Фондацията може да даде мандат на един Ген.Представител под наименованието „Ген.Представител на Алианс франсез в Китай, Бразилия , САЩ или др”, за да я представлявапред Алиансите в съответната страна или област. Ген.представител е обикновено служител към М-вото на външните работи, заемащ пост Директор на Алианс или натоварен с мисия. На подчинение към посланика в ролята си на служител към М-вото, той разполага все пак с автономност по отношение функциите си на Фондацията. Не разполагайки с юридически и морални отговорности, той няма право да подписва документи от рода на назначения, договори или заеми. #1.Един Ген.представител има за цел -да развие национална или регионална мрежа или да спомогне за създаването на нова мрежа в избраната от него страна; -да координира и отчита дейността и сътръдничеството между Алиансите, а също техните нужди от персонал и субсидии; -да внесе предложения и експертно мнение по отношение на обучението, управлението и културните дейности; -да контролира асоциативната етика и съобразността на уставите на сдруженията според местните закони и отчетите за използване на субсидии от френска страна; – да предлага , когато е уместно, временно или окончателно отнемане на лабела на даден център. #2.За да изпълни тези свои мисии, Ген. представител – може да разполага със специфични кредити, предоставени му от М-вото на външните работи като най-често това е субсидия, внесена на името на Фондацията Алианс франсез и която Ген.представител управлява чрез правомощия от Фондацията, на която той той изпраща годишен отчет за използването на парите. – координира дейността на Директорите и дава годишно мнение за работата им пред Посолството; – ако съществува Федерация в дадена страна, той сътрудничи с нея по проекти, засягащи цялата мрежа; – може да разполага със сътрудници, заместници или прикрепени към него директори, на които е поверена, по силата на удостоверение за мисия, специална отговорност/педагогическо обучение, координиране на културни турнета, управленски съвети и др./ – извършва годишен отчет за дейност пред Посолството и Фондацията.