Формуляр за членство

Алианс франсез Варна

Декларация във връзка със Закона за защита на личните данни:

Декларирам, че предоставям доброволно личните си данни на сдружение „Алианс Франсез“ Варна за обработка и предоставяне на трети лица по нормативен акт.

Заявявам желанието и готовността си да стана член на „Алианс франсез“ - Варна.

Запознат съм с целите, идеите и устава на сдружението и ги приемам.

Надявам се желанието ми да бъде удовлетворено.

Годишна такса за членство: 50 лева (25 лева за учащи и пенсионери - моля при плащане на платежно да се приложи и документ доказващ, че сте учащ ли пенсинер)

Ако сте непълнолетен и/или лице поставено под запрещение, моля разпеччатайте следната декларация, дайте я на ваш родител/настойник за подпис и качете подписаната версия, като pdf, jpg, docx файл.

Декларация от родител/настойни /в случай, че заявлението се подава от лице под 18 г. или поставено под запрещение/